ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ — ΕΣΤ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ — ΕΣΤ

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σας ενημερώνουμε με χαρά ότι στις 30.06.2022 ψηφίσθηκε ένα αρχικό Νομοσχέδιο (Αρχικό Εισαγωγικό Άρθρο 50) το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την ψήφιση του σχετικού πλήρους Νόμου, που θα βασιστεί στις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ που έχουν υιοθετηθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) από 12.09.2019 με εισήγηση της τότε αντίστοιχης Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΑ΄, 30 Ιουνίου 2022,

Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής,

στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω

Σχέδιο Νόµου:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID—19

& ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

&ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 50

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

1.

Θεσμοθετείται Εθνικό Σύστηµα Τραύµατος (ΕΣΤ), ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα οργάνωσης και διαχείρισης της φροντίδας του τραύµατος, συµπεριλα µβανοµένης της πρόληψης, της επείγουσας προνοσοκοµειακής περίθαλψης, της ενδονοσοκοµειακής φροντίδας και της αποκατάστασης, το οποίο ενσωµατώνεται πλήρως στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ), µε προοδευτική εφαρµογή στο σύνολο της Επικράτειας.

2.

(α)
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας, προσδιορίζεται το κατάλληλο επίπεδο φροντίδας για κάθε τύπο τραύµατος.
(β)
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών και Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού ορίζονται ως Κέντρα Τραύµατος (ΚΤ) Μονάδες Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας & Τριτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, που ανήκουν στο ΕΣΥ και διασυνδέονται µε τα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Download PDF